Beleidsparticipatie

Beleidsparticipatie

Categoriaal jeugdbeleid in interactie met jonge inwoners

Een nieuwe manier van plannen | In de beleids- en beheerscyclus bundelen de lokale besturen het volledige beleid in een strategisch meerjarenplan. Zowel de burger als de Vlaamse overheid verwacht dat dit beleid op een participatieve manier tot stand komt, al geeft deze laatste daarvoor enkel nog een algemeen kader.

Een participatief beleid | Omdat kinderen en jongeren ongeveer een derde uitmaken van de bevolking, hebben ze ook het recht om mee te denken over hun leefomgeving. VVJ pleit voor een oprechte interesse en inzicht in hun leefwereld om zo de samenleving ook voor hen een aangename plaats te maken. Participatief beleid zorgt voor beter beleid dankzij de voorafgaande betrokkenheid van experts, in deze kinderen en jongeren, als volwaardige deelnemers aan de samenleving.

De jeugdraad | De jeugdraad blijft verankerd, ook in het aangepaste decreet lokaal jeugdbeleid. Daarmee bevestigt de Vlaamse overheid het belang van een officieel orgaan dat de beslissingen van het gemeentebestuur kan toetsen aan de noden en behoeften van kinderen en jongeren. Het decreet verplicht de gemeente om advies te vragen over het meerjarenplan en de uitvoering van het jeugdbeleid. Vroeger riskeerde een gemeente die geen advies vroeg dat de subsidies vanuit Vlaanderen ingehouden werden. Omdat deze subsidies nu automatisch in het gemeentefonds terecht komen, verdwijnt de stok achter de deur.

Een categoriale jeugdreflex | De categoriale jeugdreflex is een interne horizontale kwaliteitsdynamiek die streeft naar een goed en geïntegreerd lokaal (jeugd)beleid. De categoriale jeugdreflex brengt leefwereldperspectief in het beleidsdiscours en richt zich breed naar alle levenssferen van kinderen en jongeren. De categoriale jeugdreflex is meer dan een eenzijdige doelgroepenbenadering. Het plaatst kinderen en jongeren in een bredere samenlevingscontext.  

Uitvoeren en beslissen | Ambtenaren jeugdbeleid adviseren het lokale bestuur over hoe het moet omgaan met kinderen en jongeren. Hoe kinderen en jongeren betrokken worden bij het opzetten van gemeentelijk initiatief, maar evenzeer hoe de gemeente zelfinitiatief van kinderen en jongeren naar waarde kan schatten en ondersteunen. Hoe het beleid uiteindelijk vorm krijgt, beslist de raad. Zij kan haar fiat geven voor een structurele detectie van de noden en behoeften van de doelgroepen. Zo creëert ze draagvlak voor het lokale beleid, de basis voor kwaliteit en effectiviteit. 

beleidsparticipatie_br76

Literatuur

  • visietekst VVJ Zo kijkt VVJ naar participatie. 2016 download
  • visietekst VVJ Zo kijkt VVJ naar participatie.2016 download
  • artikel Budget Games in Kortrijk. 2014 download
  • Jeugdparticipatie bij stadsvernieuwing. 2013 download
  • artikel Stadsacupunctuur. Prikjes die je buurt beter maken. 2013 download
  • dropzone Participatie: 'interactie' is het nieuwe codewoord.2013 download
  • pdf Verslag Gesprekstafels Gemeenteraadsverkiezingen.2012 download
  • boek Weet ik veel! Handboek kinderen- en jongerenparticipatie meer info
  • boek Over reuzenkaarten en weg vragertjes. Inspraak van kinderen in publieke ruimte-projecten.2011 meer info
  • publicatie Inspraakbundel stad Gent. 2010 download