Faq

Kan ik met mijn login verschillende personen inschrijven?

Dat kan. Denk er wel aan dat alle informatie gestuurd wordt naar het e-mailadres dat bij die login hoort. Wil je liever dat elke ingeschrevene zijn info rechtstreeks krijgt, dan schrijft elke persoon best in via zijn login of met een apart e-...

Als ik me inschrijf voor het eerste jaar van de opleiding ben ik dan voor de drie jaren ingeschreven?

Ja, vanaf het moment dat je start met het traject van de opleiding, loopt het de volgende jaren door. Tenzij je zelf om een gegronde reden de opleiding wil onderbreken.

Betaal ik inschrijvingsgeld voor een provinciale bijeenkomst?

Nee, deelname is gratis voor wie lid is van VVJ.

De jeugdraad kreeg vroeger 30 dagen de tijd om advies te geven op het jeugdbeleidsplan. Wat is voor het MJP de richtlijn naar termijnen?

Het is decretaal bepaald dat de gemeenteraden de nadere voorwaarden voor de werking van de jeugdraad bepalen. Vaak is er in de afsprakennota tussen het bestuur en de jeugdraad een redelijke termijn afgesproken voor de adviesprocedure. In de...

Een actie wordt gerealiseerd op het einde van het jaar, de factuur wordt pas het volgende jaar betaald. Voor welk jaar is dit een subsidiabele uitgave?

In dit voorbeeld is het kalenderjaar waarin de effectieve betaling gebeurt, verschillend van het begrotingsjaar waarop de uitgave is vastgelegd. De uitgave is dan subsidiabel voor het begrotingsjaar waarin de uitgave is vastgelegd. Dat moet je...

Er blijkt minder ingezet te zijn op inspraak en participatie in de aanloop naar het meerjarenplan, in vergelijking met het vroegere JBP. Hoe garandeer je dat de stem van kinderen en jongeren gehoord wordt tijdens de uitvoering van het meerjarenplan?

Neem doelstellingen en acties hierover op in het plan, gedurende de looptijd van het MJP. Dit zorgt ervoor dat de gedragenheid van je beleid vergroot. Je kan de doelstellingen en acties richten op een tussentijdse evaluatie en zo zorg je ervoor...

Het eerste jaar van de opleiding jeugdconsulent is veel intensiever en duurder dan het tweede en het derde jaar, klopt dat?

Het eerste jaar bestaat uit acht vaste opleidingsdagen. Het tweede en derde jaar bestaan uit vier opleidingsdagen die je zelf aanvult met vier opleidingsdagen of acht dagdelen uit het open aanbod.

De totale kostprijs per jaar zal ongeveer...

Hoe bewijs je dat de jeugdraad advies heeft gegeven over het meerjarenplan?

Minimaal moet in de strategische nota (‘omgevingsanalyse’ en aanpak om tot meerjarenplan te komen) van gemeente omschreven staan hoe je advies hebt ingewonnen van alle adviesraden, dus ook van de jeugdraad. Minimaal moet de gemeente...

Hoe is een jeugdraad samengesteld?

Er mogen in de jeugdraad jongeren zitten, afgevaardigd door hun (jeugd-)vereniging maar ook jongeren die gewoon geïnteresseerd zijn in jeugdbeleid en in wat reilt en zeilt binnen hun gemeente.

Dit betekent in klare taal dat elk...

Hoe is het meerjarenplan gekoppeld aan de budgetten?

De nadruk van het meerjarenplan ligt op het te bereiken resultaat of effect, waarbij vervolgens wordt bekeken welke input daarvoor nodig is. Het besluit hanteert een aantal uitgangspunten:

 • Het beleid word financieel vertaald...
Hoe tonen we de uitgaven i.k.v. een prioriteit aan?

In het meerjarenplan koppel je de code van de betreffende prioriteit  aan de actie waarmee de gemeente zal werken aan een bepaalde prioriteit. Op die manier zullen uitgaven die voortvloeien uit die acties automatisch deze code meekrijgen....

Hoe vaak kan het meerjarenplan aangepast worden?

Het meerjarenplan wordt minstens 1 keer per jaar aangepast, namelijk als de jaarrekening goedgekeurd is. Heel extreem kan het meerjarenplan elke gemeenteraad aangepast worden.  En de gemeenteraad  vergadert minstens 10 keer per jaar.

Hoe verhouden de begrippen communicatie, inspraak en participatie zich tot elkaar?

Het gehanteerde begrippenkader over inspraak, participatie en communicatie blinkt niet uit in duidelijkheid, in tegendeel. Er wordt kwistig gestrooid met verschillende termen, met ‘inspraak’ en‘participatie’ als de meest...

Hoe vermijd je dat, wanneer er een actie om één of andere reden niet wordt uitgevoerd, je te weinig budget hebt gespendeerd om te verantwoorden?

Vroeger kon je achteraf nog uitgaven aan een artikelnummer van de begroting toewijzen dat kan in de toekomst niet meer, alle acties moeten vooraf aan een budget gekoppeld zijn. Koppel meer acties aan de codes van de prioriteit dan strikt nodig om...

Hoe vind ik mijn dossierbehandelaar?

Kijk op de website van de afdeling Jeugd welke medewerker verantwoordelijk is voor het behandelen van de ingediende plannen van jouw regio.

Hoe voldoe je aan de voorwaarde ‘voorzien in ontmoetingsplaatsen en mogelijkheden voor jongeren’ als je geen jeugdhuis in je gemeente ondersteunt?

Het uitvoeringsbesluit vermeldt in prioriteit 1 drie voorwaarden. Eén ervan is het voorzien in ontmoetingsplaatsen en mogelijkheden voor jongeren. De focus ligt niet op het inrichten van ontmoetingsplaatsen maar op het beleid dat je errond voert...

Hoe vrij kan je schuiven met budgetten?

Doordat de kredietcontrole gebeurt op niveau van de beleidsdomeinen, zal er minder vaak een beslissing van de gemeenteraad nodig zijn.

Verschillende gradaties in het schuiven met kredieten

Budgetwijziging

Een...

Hoeveel animatoren moeten er per groep kinderen zijn?

Hierover bestaat geen wettelijke richtlijn… en gelukkig maar. ‘Quota’ garanderen immers geen veilige, speelse begeleiding. We zien vier factoren die meespelen in de beslissing van een organisator:

 • kwaliteit van de...
Hoeveel vraag ik voor een Grabbelpasje?

Het gemeentebestuur bepaalt zelf aan welke prijs ze de Grabbelpas verkoopt. De prijs varieert meestal tussen 2,5 en 5 euro per jaar. Met het pasje krijgen deelnemers toegang tot de plaatselijke activiteitenprogramma’s en kunnen ze genieten...

Ik heb nog geen definitieve toestemming van mijn college. Kan ik een voorlopig plaatsje reserveren?

Ja, dat kan. Vermeld het bij je inschrijving en verwittig onze vormingsverantwoordelijk zodra je bevestiging hebt van je college.

Is een groot beleidsdomein interessant?

De kredietbewaking gebeurt op niveau van de beleidsdomeinen. Dat betekent dat je binnen een beleidsdomein een behoorlijke vrijheid hebt om te schuiven met kredieten. Met hoe meer beleidsvelden je in een...

Is er controle door de adviesraden bij de jaarlijkse rapportering?

Planlastendecreet: bij de rapportering over de uitvoering van de lokale invulling van de Vlaamse beleidsprioriteiten en over de aanwending van de subsidies, moet het lokale bestuur de relevante onderdelen van de goedgekeurde jaarrekening aan de...

Is het ‘animatoren’ of ‘monitoren’?

Animatoren ‘animeren’, monitoren doen aan ‘monitoring’. Een ‘monitor’ komt van het Latijns voor ‘begeleider’, en wij volgen de visie dat een animator in de eerste plaats een ‘meespeler’...

Is specifieke aandacht voor kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties een voorwaarde voor alle gemeenten om in aanmerking te komen voor subsidiëring voor de Vlaamse beleidsprioriteiten jeugd?

Ook de gemeenten die niet in aanmerking komen voor extra middelen voor prioriteit 2 (aandacht voor kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties) moeten aandacht besteden aan deze specifieke doelgroep bij de uitvoering van de andere...

Kan de afdeling Jeugd nog steeds geld terugvorderen?

Ja. Als uit de rapportering van de gemeente aan Vlaanderen blijkt dat ze onvoldoende uitgaven heeft gerealiseerd in het kader van een Vlaamse beleidsprioriteit jeugd, kan de afdeling Jeugd beslissen om in eerste instantie het volgende voorschot...

Kan de Vlaamse overheid gegeven subsidies terugvorderen?

Ja. Al gaat daar een procedure aan vooraf waarbij de Vlaamse Regering (de afdeling Jeugd) bezwaar maakt bij het lokale bestuur, dat op zijn beurt een aangepaste rapportering en/of een motiverende nota terugstuurt. Is dat nog onvoldoende, dan...

Kan een gemeentebestuur SWAP nog organiseren?

Een gemeentebestuur kan zonder problemen nog een SWAP-werking organiseren.

 • Gemeenten waar SWAP werkt en die dit willen verder zetten hoeven hiervoor geen toestemming te vragen aan VVJ.
 • Gemeenten die SWAP wilden...
Kan ik het logo van SWAP nog gebruiken?

Iedereen die SWAP organiseert mag het logo van SWAP gebruiken. Je kan de logo’s van SWAP downloaden, die je op je eigen manier mag gebruiken. Het is ook toegestaan om zelf een logo te...

Kan ik met iemand meerijden naar de Starterstweedaagse?

Een tijdje vooraf krijg je een mail met de praktische info over de Starterstweedaagse en een overzicht van alle deelnemers om te kijken met wie je contact kan opnemen om te carpoolen.

Kan ik op eender welk moment instappen in de opleiding jeugdconsulent?

Nee, de opleiding start jaarlijks begin oktober. Inschrijven kan uiterlijk tot eind september.

Kan je een actie in het meerjarenplan financieren met budgetten van verschillende beleidsdomeinen?

Dat kan! Gebruik het commentaarveld om op te splitsen, wie vanuit welk domein welk budget voorziet. Bijvoor-beeld bij buurtsport waar ‘sport’ en ‘jeugd’ elk een deel van het budget leveren.
Als je per jaar voor alle...

Kan je een doelstelling spreiden over meerdere beleidsdomeinen?

Ja. Het is niet zo dat elk beleidsdomein zijn eigen doelstelling(en) moet hebben. Het is perfect mogelijk om met meerdere beleidsdomeinen te werken aan de realisatie van een doelstelling.

Aan de ene kant heb je dus het meerjarenplan met...

Krijgt de afdeling Jeugd hetzelfde te zien als de gemeenteraad?

Nee.

De gemeenteraad krijgt de rapporten te zien die uit het softwarepakket rollen en die specifiek voor haar bedoeld zijn. Meer bepaald:

 • Het meerjarenplan met de strategische nota, de financiële nota en de...
Mag een animator jonger zijn dan 16?

Ja, in geval van vrijwilligerswerk: je mag vrijwilligerswerk doen als je jonger bent dan 16. Er zijn daarvoor geen wettelijke beperkingen. Betaald werken mag vanaf 15.
Maar met -16j moet je wel op een aantal dingen letten:

 • Je...
Mag ik de formulering van een prioriteit zoals in het uitvoeringsbesluit gewoon overnemen?

Ja. Er Dat is toegelaten op het niveau van doelstellingen en actieplannen, maar niet bij acties.
Vaak wordt een formulering van een prioriteit overgenomen zoals opgenomen in het uitvoeringsbesluit, bijvoor-beeld: het gemeentebestuur voert...

Mag ik Grabbelpas ook uitbreiden naar tieners +12 jaar?

Het concept van Grabbelpas is specifiek gemaakt op maat van kinderen tot ongeveer 12 jaar. Tieners hebben een specifieke aanpak nodig, zo blijkt uit de ervaringen met SWAP. Op zich is het dus niet uitgesloten om de leeftijd te verhogen, maar we...

Mag je actie in het begin van de uitvoering van het meerjarenplan een onderzoek zijn om nader te bepalen wat de beste acties zijn voor de daaropvolgende jaren?

Je kan opnemen als actie dat je het eerste jaar van het meerjarenplan onderzoek doet naar de noden en behoeften binnen een thema of voor een bepaalde doelgroep. Maar het onderzoek moet uitmonden in doelstellingen en acties die nog tijdens die...

Moet ik de Starterstweedaagse volgen voor ik me kan inschrijven voor de opleiding jeugdconsulent?

Ja, dit is een toelatingsvoorwaarde om te kunnen starten met de opleiding jeugdconsulent. Tenzij je twee jaar of meer ervaring hebt binnen een jeugddienst.

Moet ik ingelogd zijn om te kunnen inschrijven?

Neen, maar het is wel handig omdat een aantal gegevens al automatisch voor je ingevuld zijn.

Moet ik vooraf inschrijven?

Liefst wel, dat vereenvoudigt de logistieke kant van de zaak. Je kan gemakkelijk online inschrijven via de kalender.

Moet je elk jaar van de beleidsperiode een actie voor de ingetekende prioriteit opzetten?

Ja, er moet elk jaar voldaan worden aan alle subsidievoorwaarden.
Voor de prioriteit 1 ‘jeugdwerkondersteuning’ en prioriteit 2 ‘aandacht voor kinderen en jongeren in maatschap-pelijk kwetsbare situaties’ is het een...

Moet je indicatoren koppelen aan je acties voor jeugdbeleid in het meerjarenplan?

Acties moeten wel concreet zijn maar de Vlaamse overheid vraagt voor jeugd geen indicatoren, dus dat is geen must. Dat is enkel zo voor bepaalde beleidsdomeinen, bijvoorbeeld flankerend onderwijs en sport. Hou dat in je achterhoofd. Je...

Moeten begrotingswijzigingen worden meegedeeld?

Neen, dat hoeft niet, maar de bedragen moet je wel aanpassen in het financiële overzicht van de verantwoordingsnota.

Moeten de codes van de Vlaamse beleidsprioriteiten ook in het meerjarenplan?

Er is een verschil tussen de rapportering naar de gemeenteraad en de rapportering naar Vlaanderen.      

Rapportering naar de gemeenteraad

Je moet de codes opnemen in de meerjarenplanning. En meer bepaald zo:

...
Tellen alle vormingsdagen die je volgt sowieso mee voor het tweede of derde jaar van de opleiding jeugdconsulent?

Nee, wil je zeker zijn dat een vormingsdag die je volgt meetelt voor de opleiding, leg dit dan even voor aan onze vormingsverantwoordelijke voor je je inschrijft.

Vanaf wanneer zijn de nieuwe regels voor verzelfstandiging van kracht?

Nieuwe rechtspersonen moeten onmiddellijk volgens de bepalingen van het gemeentedecreet opgericht worden.

Voor de bestaande (para)gemeentelijke vzw's krijgen gemeenten tot 1 januari 2013 om de nodige aanpassingen door te voeren.

Voor hoeveel jaar moet het budget begroot worden?

Een gemeente moet minstens drie en maximum zes jaar vooruit kijken in de financiële nota van het meerjarenplan, minstens tot en met 2019. Bijvoorbeeld in 2015 moet een gemeente plannen voor 2016- 2017- 2018- 2019, ze mag plannen voor 2020- 2021...

Waar vind ik cijfers over de ledenaantallen van de verenigingen in mijn gemeente?

Als de vereniging aangesloten is bij een koepel, kan je de cijfers daar opvragen. De koepel kan je precies zeggen hoeveel gewone leden er zijn in totaal en per afdeling, en hoeveel leiding.

Waar vind ik een overzicht van de trekkingsrechten waarmee de Vlaamse overheid ons maximaal kan subsidiëren?

Op de website van de afdeling Jeugd.

Waarom bouwt VVJ de logistieke ondersteuning van SWAP af?

VVJ gelooft in een breed tienerbeleid. Een geïntegreerd beleid waarbij tieners en hun leefwereld au serieux genomen worden op alle vlakken en binnen alle beleidsdomeinen. Programmatie kan daar een onderdeel van vormen. Maar, omdat we denken dat...

Waarom hebben we nog steeds functionele codes nodig?

De Vlaamse overheid wil gemeenten onderling kunnen vergelijken én tegelijk ook lokaal maatwerk mogelijk maken. Er zijn 149 beleidsvelden vastgelegd, andere dan de ‘oude’, want gemeenten zijn nu met andere zaken bezig dan ten tijde van...

Wanneer komt BBC eraan?

Ten laatste tegen 2014 moet elke gemeente BBC toepassen. Concreet moeten de gemeenten dus in de loop van 2013 hun meerjarenplan voor de periode 2014-2019 al op de nieuwe manier opstellen. Ook het budget 2014 krijgt dan een volledig nieuw kleedje...

Wat als ik een goed idee, nieuwtje of tip heb voor een provinciale bijeenkomst?

Neem contact op met de VVJ-er voor jouw provincie. Via de bestuursleden kom je er ook wel.

Wat betekent HVC en wat is het verschil met EVC?

Als de focus ligt op iemand meer bewust maken van zijn competenties of hem aanzetten tot het verder verwerven van competenties, dan spreken we van HVC of het Herkennen van Verworven Competenties.

Wat is budgethouderschap?

Budgethouderschap is geen vorm van verzelfstandiging in de strikte zin, maar het past toch in dit rijtje omdat het een eerste vorm is waarbij bepaalde taken en verantwoordelijkheden kunnen gedelegeerd worden.

 • Het college is per...
Wat is een autonoom gemeentebedrijf (AGB)?

Een AGB is een externe vorm van verzelfstandiging waarbij een gemeente een publiekrechtelijke rechtspersoon opricht waarin ze de enige participant is.

 • Een Raad van Bestuur leidt het AGB en sluit een beheersovereenkomst af met het...
Wat is een extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm (EVA P)?

Het gemeentedecreet voorziet in twee verschillende vormen van extern verzelfstandigde agentschappen: de AGB’s en de EVA’s in privaatrechtelijke vorm.

Een EVA-P is dan een verzelfstandigde entiteit met rechtspersoonlijkheid die...

Wat is een intern verzelfstandigd agentschap (IVA)?

IVA’s zijn diensten zonder eigen rechtspersoonlijkheid die beheerd worden buiten de algemene diensten van de gemeente.

 • De gemeenteraad bepaalt in haar oprichtingsbesluit welk taken het IVA moet uitvoeren en beschrijft de...
Wat is een uitvoeringsbesluit?

De Vlaamse Regering specificeert een aantal regels in een uitvoeringsbesluit. De officiële naam voor uitvoeringsbesluit is “Besluit van de Vlaamse Regering”. De Vlaamse Regering kan voorwaarden nader omschrijven, criteria invullen,...

Wat is het verschil tussen extern en intern verzelfstandigde agenschappen?

In tegenstelling tot IVA’s hebben extern verzelfstandigde agentschappen wél een eigen rechtspersoonlijkheid.

Een ander belangrijk onderscheid is dat extern verzelfstandigde entiteiten niet enkel belast kunnen worden met “...

Wat is het verschil tussen het budget en de jaarrekening? Ze worden beiden jaarlijks opgemaakt?

Budget = vooruitkijken, inkomsten en uitgaven ramen, machtiging om geld uit te geven

Onderdelen van het budget:

Beleidsnota

Doelstellingennota

 • Sluit aan bij de strategische nota van...
Wat is het verschil tussen prioritaire en niet-prioritaire doelstellingen?

De prioritaire doelstellingen zijn die doelstellingen die de raad van dichtbij wil opvolgen en waarover het bestuur expliciet wil rapporteren. Het zijn meestal vernieuwende zaken voor het bestuur, of grote investeringen zoals de...

Wat moet ik weten over verzekering van animatoren?

Zowel voor vrijwilligers als voor loontrekkenden geldt dat een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid moet afgesloten zijn. Voor loontrekkenden is bovendien een verzekering arbeidsongevallen verplicht , en het is aan te raden een verzekering...

Wat vertelt het decreet lokaal jeugdbeleid over de extra middelen maatschappelijke kwetsbaarheid?

In het decreet:

Hoodfstuk II – Artikel 8 - §2 bis:

2° 20 procent wordt, op basis van sociaal-geografische indicatoren, verdeeld onder de gemeentebesturen en gereserveerd voor de ondersteuning van jeugdwerkinitiatieven...

Wat voor structuur heeft een jeugdraad?

Niets verplicht je om een bepaalde structuur te volgen. Er zijn momenteel zoveel veranderingen in de manier waarop kinderen en jongeren met elkaar communiceren, dat het niet meer dan normaal is dat de jeugdraad mee verandert. Wel is belangrijk...

Wat wordt verstaan onder ‘voorzien in een jeugdwerkaanbod, tenminste tijdens de zomervakantie, al dan niet door subsidiëring?

Het uitvoeringsbesluit vermeldt dit in prioriteit 1 als één van de voorwaarden. Het aanbod dat je ondersteunt moet openstaan voor alle kinderen. Jeugdwerkaanbod wordt ruimer gezien dan kinderen die aangesloten zijn bij jeugdverenigingen. Dus...

Wat ziet de gemeenteraad?

In principe kan de gemeenterad geen andere rapporten opvragen dan het rapport dat uit het systeem rolt voor hen. Het gemeentedecreet biedt enkele kleine nuances:

 • Volgens artikel 21 kan een gemeenteraadslid aan de gemeentesecreatirs...
Wat zijn de drie P's van het IVRK en waar staan ze voor?

Protection

Te vertalen als bescherming tegen mishandeling,uitbuiting, misbruik van kinderen op het vlak van arbeid, asiel, drughandel en –gebruik…

Provision

Dit begrip omvat het aanbieden van en toegankelijk...

Wat zijn de middelen Arena en wat kunnen ze betekenen voor een lokaal netwerk?

Sinds 2003 kunnen OCMW’s jaarlijks een pak subsidies krijgen voor de sociale, culturele en sportieve participatie van gebruikers van de OCMW-dienstverlening. Deze middelen kunnen perfect ingezet worden als OCMW-bijdrage voor de lokale...

Wat zijn de taken van een jeugdraad?

Een jeugdraad kan verschillende taken hebben. Afhankelijk van het engagement en het aantal jongeren in de jeugdraad kan je meer of minder doen.
De belangrijkste taken zijn:

 • het gemeentebestuur adviseren over (jeugd)beleid
 • ...
Wat zijn subsidiabele uitgaven onder het hoofdstuk jeugdbeleid?

Alleen de kosten gemaakt voor de doelstellingen die passen binnen het thema ‘jeugd & cultuur’ kunnen gesubsidieerd worden en dat tot een vastgelegd plafondbedrag. Je trekkingsrecht voor de prioriteit cultuur vind je op de website...

Wat zijn subsidiabele uitgaven onder het hoofdstuk jeugdwerkbeleid?

Alle kosten die gemaakt worden voor de ondersteuning van het lokale jeugdwerk kunnen gesubsidieerd worden, met je trekkingsrecht als plafondbedrag. Dit bedrag vind je op de website van de afdeling Jeugd.

 • Het basistrekkingsrecht is...
Welke verplichtingen heb je als organisator voor vrijwilligers, jobstudenten, ‘monitorenstatuut’?

Zie daarvoor het document ‘animatoren en vergoedingen 2011’

Welke vormen van externe verzelfstandiging bestaan er?

Het gemeentedecreet voorziet in twee verschillende vormen van extern verzelfstandigde agentschappen: de AGB’s en de EVA’s in privaatrechtelijke vorm.

Wie zijn de belangrijke partners voor een jeugdraad?

Voor het jeugdbeleid zijn er drie essentiële partners:

 • De schepen van jeugd: hij of zij neemt samen met het college van burgemeester en schepenen de beslissingen.
 • De jeugdraad: zij adviseert...
Zijn brede doelstellingen ok?

Ja. In het strategische meerjarenplan is een ‘SMARTe’ doelstelling geen must. Doelstellingen mogen gerust breed zijn. Het is in de actieplannen dat de doelstellingen concreet gemaakt worden met budget en timing. 

Je mag de...

Zijn er sancties voor gemeenten die hun meerjarenplan niet op tijd indienen?

Tot en met maart kan een gemeente met voorlopige twaalfden werken, niet langer. Is het meerjarenplan dan nog steeds niet goedgekeurd, dan mag de gemeente niets uitgeven.

Zijn er toelatingsvoorwaarden voor de opleiding jeugdconsulent?

Er zijn twee toelatingsvoorwaarden:

 • je hebt de tweedaagse starterscursus voor nieuwe jeugddienstmedewerkers gevolgd of je hebt minstens twee jaar ervaring op een jeugddienst.
 • je werkt op een gemeentelijke,...